• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Oferta

 • Wyceny nieruchomości tj. nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, nieruchomości lokalowe, w tym nieruchomości nietypowe jak pola inwestycyjne, nieruchomości zabudowane zespołami fabrycznymi, zespoły parkowo-pałacowe, nieruchomości gruntowe ze złożami kopalin, stacje paliw, nieruchomości gruntowe ze stawami hodowlanymi, nieruchomości o charakterze komercyjnym jak hotele, pensjonaty, sanatoria, pawilony handlowe wielkopowierzchniowe itp.
 • Wyceny przedsiębiorstw, w tym wyceny przedsiębiorstw w upadłości w całości oraz jako ich zorganizowane części, a także wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych.
 • Wyceny ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej).
 • Wyceny dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, określenie wartości w aspekcie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. opłata planistyczna, wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
 • Wycena mienia pozostawionego za granicą.
 • Wycena odszkodowania za wywłaszczenie lub uwłaszczenie osoby prawnej, wycena odszkodowania za szkody, wyceny dla potrzeb ustalenia wysokości ubezpieczenia, rozliczenia poniesionych nakładów na nieruchomości.
 • Doradztwo w zakresie nieruchomości.
 • Wycena maszyn trwale związanych z gruntem.
 • W zakresie posiadanych uprawnień zawodowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oferuję usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy oraz w zakresie prowadzenia przeglądów technicznych budynków.

5